top of page
logo png.png

Centrum Psychoterapii i Rozwoju 

Manifest Myśli

Regulamin Centrum Psychoterapii i Rozwoju Manifest Myśli

 1. Sesje terapeutyczne odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu telefonicznie lub/i za pośrednictwem portalu Znany Lekarz.

 2. Odwołania terminu sesji można dokonać telefonicznie, SMS-em lub na portalu Znany Lekarz bezpośrednio u Terapeuty, u którego zapisał się Klient.

 3. Odwołanie terminu sesji bez konsekwencji finansowych, możliwe jest do 24 godzin przed planowanym terminem sesji.

 4. Brak potwierdzenia wizyty przez Klienta nie jest jednoznaczny z jej odwołaniem.

 5. Odwołanie terminu sesji z przekroczeniem ram czasowych określonych w pkt 3 Regulaminu lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na temat nieobecności, wiąże się z odpłatnością w kwocie 100% wartości sesji.

 6. Brak możliwości opłaty za daną sesję musi być skonsultowany z terapeutą. W takim przypadku należy ustalić termin, kiedy zostanie uiszczona płatność. Jeżeli Klient zalega z opłatą za sesję, dalsze spotkania zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia.

 7. Spóźnienie się na sesję wiąże się ze skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia.

 8. Należność za wizytę pobierana jest przez terapeutę w sposób ustalony z Klientem (gotówka, karta płatnicza, płatność online, BLIK).

 9. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską stawia się tylko jeden z partnerów, wizyta jest płatna jako partnerska, zgodnie z dokonanym zapisem.

 10. Centrum Psychoterapii i Rozwoju Manifest Myśli oświadcza, iż zapoznało się z aktualnymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych RODO oraz, że zobowiązuje się do ich wdrażania i przestrzegania w ramach świadczonych usług.

Regulamin Szkoleń i Warsztatów oferowanych przez Centrum Psychoterapii i Rozwoju Manifest Myśli.

§1. Definicje

1.Regulamin – niniejszy regulamin szkoleń i warsztatów.

2.Organizator – organizatorem szkoleń i warsztatów jest Centrum Psychoterapii i Rozwoju Manifest Myśli, którego właścicielem jest Katarzyna Bończewska prowadząca Działalność Gospodarczą pod nazwą Psycholog Katarzyna Bończewska, ul. Cienista 6, 87-800 Włocławek, NIP: 8883148974, REGON: 388324176.

3.Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w szkoleniu, lub sobą będąca zainteresowana udziałem w szkoleniu i/lub w warsztacie.

4.Formularz zgłoszeniowy – formularz dostępny na stronie www.manifestmysli.pl, na podstronach dotyczących konkretnych Szkoleń i Warsztatów. 

5.Administrator – administratorem danych osobowych Uczestników szkoleń jest Organizator. Polityka prywatności znajduje się na ostatniej stronie niniejszego Regulaminu.

6.RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza chęć uczestnictwa w Szkoleniu i/lub Warsztacie, ale nie jest jednoznaczne z zapisem na udział w danym szkoleniu i/lub Warsztacie.

 2. Wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i Zapis na Szkolenie lub Warsztat oznacza zapoznanie się oraz akceptację niniejszego Regulaminu.

 3. Potwierdzeniem uczestnictwa w konkretnym Szkoleniu lub Warsztacie jest otrzymanie od Organizatora mailowego potwierdzenia Udziału.

 4. Kontakt z Organizatorem: email: kontakt@manifestmysli.pl, telefon: 883023996 lub 794073726.

 5. Szkolenia i Warsztaty odbywają się w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora w informacjach dotyczących konkretnych Szkoleń lub Warsztatów podanych na stronie organizatora www.manifestmysli.pl.

 6. W przypadku zmian dotyczących konkretnych szkoleń (np. termin, miejsce) Organizator poinformuje Uczestników mailowo. Wiadomość zostanie wysłana na adres email podany podczas uzupełniania Formularza Zgłoszeniowego dostępnego na stronie Organizatora www.manifestmysli.pl.

 

§3. Płatność za Szkolenie lub Warsztat

 1. Płatność za uczestnictwo w Szkoleniach i Warsztatach odbywa się przelewem tradycyjnym na rachunek wskazany przez Organizatora.

 2. Dane do przelewu:
  Nazwa: Psycholog Katarzyna Bończewska
  Adres: Cienista 6, 87-800 Włocławek
  Tytuł przelewu: W tytule proszę wpisać nazwę szkolenia, za które uiszczają Państwo płatność oraz datę odbywania się wybranego szkolenia
  Numer konta: 51 1140 2004 0000 3802 8109 2831.

 3. Dowód zapłaty za Szkolenie lub Warsztat zostanie wystawiony po zaksięgowaniu wpłaty. W przypadku chęci otrzymania faktury za Szkolenie lub Warsztat Uczestnik musi poinformować o tym fakcie Organizatora drogą mailową na adres email podany w §2 ust. 4. niniejszego Regulaminu.

 

§4. Odstąpienie od umowy

 

 1. Uczestnik ma prawo zrezygnować ze Szkolenia lub Warsztatu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni po dokonaniu płatności zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia lub Warsztatu.

 2. Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę, jaka została wpłacona na konkretne Szkolenia i Warsztaty.

 3. Rezygnacja powinna zostać wysłana drogą elektroniczną w formie oświadczenia na adres e-mail Organizatora podany w §2 ust. 4. niniejszego Regulaminu.

 4. Po otrzymaniu maila z rezygnacją Organizator niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zwraca Klientowi (nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania rezygnacji) wszystkie dokonane przez niego płatności przelewem tradycyjnym na rachunek, z którego Klient dokonywał przelewu za Szkolenie lub Warsztat.

 

§5. Reklamacje

 

 1. Uczestnik może złożyć reklamację składając Organizatorowi oświadczenie w formie pisemnej przesłanej pocztą elektroniczną na adres mailowy podany w §2 ust. 4. niniejszego Regulaminu.

 2. Reklamację należy złożyć najpóźniej w terminie 30 dni od daty zakończenia Szkolenia lub Warsztatu.

 3. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.

 

§6. Inne

 

 1. W przypadku braku możliwości zorganizowania Szkolenia lub Warsztatu z przyczyn zależnych od osoby prowadzącej (np. choroba, zdarzenie losowe) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany instruktora prowadzącego na instruktora o takich samych lub zbliżonych kwalifikacjach.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Szkolenia lub Warsztatu, jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba Uczestników. Minimalna liczba uczestników, to 4 osoby.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia lub Warsztatu, jeśli nie zgłosi się wystarczająca liczba Uczestników. Minimalna liczba uczestników, to 4 osoby.

 4. W przypadku odwołania Szkolenia lub Warsztatu z winy Organizatora, Uczestnikom zostanie zwrócona pełna kwota, jeśli taka została zapłacona.

 5. Jeśli Uczestnik ukończył Szkolenie lub Warsztat otrzyma Certyfikat uczestnictwa i/lub ukończenia Szkolenia lub Warsztatu. W przypadku, kiedy Uczestnik zgłosi się po duplikat Certyfikatu, pokrywa wszelkie koszty związane z wyrobieniem oraz wysyłką takiego Certyfikatu. Prośba o duplikat powinna zostać wysłana na adres email podany w §2 ust. 4. niniejszego Regulaminu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji frekwencji Uczestnika w Szkoleniu lub Warsztacie, w przypadku nie uczestniczenia w Szkoleniu lub Warsztacie w liczbie zajęć przekraczającej 3 lub więcej, Organizator nie wystawi Certyfikatu uczestnictwa i/lub ukończenia. Koszt Szkolenia lub Warsztatu nie zostanie zwrócony. Uczestnik może odwołać się od tej decyzji drogą mailową do Organizatora na adres email podany w §2 ust. 4. niniejszego Regulaminu.

 7. Organizator zabrania filmowania, nagrywania audio oraz fotografowania podczas Szkoleń i Warsztatów bez uprzedniej zgody udzielonej pisemnie przez Organizatora. Jeśli taka zgoda zostanie wydana, Uczestnik zobowiązuje się wykorzystywać treść jedynie na własny prywatny, niekomercyjny użytek.

 

§7. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 7 stycznia 2022 r. do odwołania.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie. O potencjalnych zmianach treści Regulaminu Klienci zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.manifestmysli.pl w zakładce Regulamin.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§8. Polityka Prywatności.

 

 1. Postanowienia ogólne:
  a) Administrator danych: Manifest Myśli – oznacza Katarzyna Bończewska z siedzibą we Włocławku (87-800), przy ul. Cienistej 6. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dane przetwarzamy w celu świadczenia usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa usług. Masz prawo do żądania dostępu do danych, zmiany, oraz usunięcia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw opisanych szczegółowo w poniższej Polityce Prywatności.

       b) Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli             wynika to bezpośrednio z opisu).

       c) Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, a                „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

       d) Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji  (SSL).

  2. Jakie dane przetwarzamy?

      Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do wykonania usługi oraz dane, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.

  3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

      a) Realizacji działań usługowych.

      b) Zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

      c) Dopasowania treści naszych stron internetowych do Twoich preferencji.

  4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Katarzyna Bończewska, w tym:

      a) Dostawcom systemów IT.

      b) Zewnętrznym kancelariom prawnym.

      c) Upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. Policji.

 

  5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich:

     a) sprostowania.

     b) usunięcia.

     c) ograniczenia przetwarzania.

     d) przenoszenia.

    Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Dane osobowe     będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

  6. Kontakt:

     Możesz skontaktować się z nami np.:

     a) listownie: Centrum Psychoterapii i Rozwoju Manifest Myśli, ul. Cienista 6, 87-800 Włocławek.

     b) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@manifestmysli.pl

     Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie     Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

bottom of page