top of page

Regulamin Centrum Psychoterapii i Rozwoju Manifest Myśli

 1. Sesje terapeutyczne odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu telefonicznie lub/i za pośrednictwem portalu Znany Lekarz.

 2. Odwołanie terminu sesji można dokonać telefonicznie, SMS-em lub na portalu Znany Lekarz bezpośrednio u Terapeuty, u którego zapisał się Klient.
 3. Odwołanie terminu sesji bez konsekwencji finansowych możliwe jest do 24 godzin przed planowanym terminem sesji.

 4. Brak potwierdzenia wizyty przez Klienta nie jest jednoznaczny z jej odwołaniem.

 5. Odwołanie terminu sesji z przekroczeniem ram czasowych określonych w pkt. 3 Regulaminu lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na temat nieobecności, wiąże się z odpłatnością w kwocie 100% wartości sesji.

 6. W przypadku, kiedy Klient jest chory, bądź zauważył u siebie objawy choroby, zobowiązany jest do zmiany formy sesji na online, by nie narażać pracowników i  Klientów Centrum.

 7. Brak możliwości opłaty za daną sesję musi być skonsultowany z terapeutą. W takim przypadku należy ustalić termin, kiedy zostanie uiszczona płatność. Jeżeli Klient zalega z opłatą za sesję, dalsze spotkania zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia.

 8. Spóźnienie się na sesję wiąże się ze skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia.

 9. Odwołanie przez Klienta 3 sesji z rzędu (nawet z zachowaniem pkt. 3 Regulaminu) oznacza rezygnację z terapii i zwolnienie terminu. Centrum zastrzega sobie prawo do usunięcia kolejnych wizyt i odblokowanie terminu dla innych Klientów. W przypadku planowanej dłuższej nieobecności Klient powinien powiadomić terapeutę.

 10. Należność za wizytę pobierana jest przez terapeutę w sposób ustalony z Klientem (gotówka, BLIK, przelew bankowy).

 11. Jeśli na zaplanowaną sesję partnerską stawia się tylko jeden z partnerów, wizyta jest płatna jako partnerska, zgodnie z dokonanym zapisem.

 12. Centrum Psychoterapii i Rozwoju Manifest Myśli oświadcza, iż zapoznało się z aktualnymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych RODO oraz, że zobowiązuje się do ich wdrażania i przestrzegania w ramach świadczonych usług.

Polityka Prywatności

1. Postanowienia ogólne:

a) Administrator danych: Manifest Myśli – oznacza Katarzyna Bończewska z siedzibą we Włocławku (87-800), przy ul. Cienistej 6. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dane przetwarzamy w celu świadczenia usług oraz zapewnienia bezpieczeństwa usług. Masz prawo do żądania dostępu do danych, zmiany, oraz usunięcia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw opisanych szczegółowo w poniższej polityce prywatności.

b) Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

c) Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

d) Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

2. Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do wykonania usługi oraz dane, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies.

 

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

a) Realizacji działań usługowych.

b) Zapewnienia działania oraz dalszego rozwoju naszego serwisu, w tym właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych.

c) Dopasowania treści naszych stron internetowych do Twoich preferencji.

 

4. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom współpracującym z Katarzyna Bończewska, w tym:

a) Dostawcom systemów IT.

b) Zewnętrznym kancelariom prawnym.

c) Upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. Policji.

 

5. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich:

a) sprostowania.

b) usunięcia.

c) ograniczenia przetwarzania.

d) przenoszenia.

Dane, na przetwarzanie których wyraziłeś zgodę zostaną niezwłocznie usunięte po wycofaniu przez Ciebie udzielonej wcześniej zgody. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

6. Kontakt Możesz skontaktować się z nami na wiele sposobów, tj.:

a) listownie: Manifest Myśli, ul. Cienista 6, 87-800 Włocławek.

b) pocztą elektroniczną na adres: kontakt@manifestmysli.pl

 

Posiadasz ponadto prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Regulamin Terapii niskopłatnej w Centrum Psychoterapii i Rozwoju Manifest Myśli

 1. Sesje terapii niskopłatnej odbywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu telefonicznie lub mailowo (kontakt@manifestmysli.pl).

 2. Odwołanie terminu sesji można dokonać telefonicznie, SMS-em lub mailowo.

 3. Odwołanie terminu sesji bez konsekwencji finansowych możliwe jest do 24 godzin przed planowanym terminem sesji.

 4. Odwołanie terminu sesji z przekroczeniem ram czasowych określonych w pkt. 3 Regulaminu lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na temat nieobecności, wiąże się z odpłatnością w kwocie 100% wartości sesji.

 5. Brak potwierdzenia wizyty przez Klienta nie jest jednoznaczny z jej odwołaniem.

 6. W przypadku, kiedy Klient jest chory, bądź zauważył u siebie objawy choroby, zobowiązany jest do zmiany formy sesji na online, by nie narażać pracowników i  Klientów Centrum.

 7. Płatność musi zostać zaksięgowana najpóźniej 36 godzin przed planowanym terminem spotkania. W przypadku braku płatności wizyta zostanie usunięta.

 8. Należność za wizytę odbywa się przelewem bankowym na konto wskazane przez Centrum.

 9. Spóźnienie się na sesję wiąże się ze skróceniem czasu jej trwania o długość spóźnienia.

 10. Odwołanie przez Klienta 4 sesji (nawet z zachowaniem pkt. 3 Regulaminu) oznacza rezygnację z terapii i zwolnienie terminu. Centrum zastrzega sobie prawo do usunięcia kolejnych wizyt i odblokowanie terminu dla innych Klientów.

 11. Terapia niskopłatna obejmuje 20 spotkań licząc od pierwszej sesji.

 12. Centrum nie gwarantuje, że osoba zgłaszająca się do projektu zostanie przyjęta na Terapię niskopłatną.

 13. Kwota za jedną sesję (ok. 50 minut) wynosi 140 PLN.

 14. Centrum zastrzega sobie prawo do przerwania Terapii niskopłatnej.

 15. Centrum Psychoterapii i Rozwoju Manifest Myśli oświadcza, iż zapoznało się z aktualnymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych RODO oraz, że zobowiązuje się do ich wdrażania i przestrzegania w ramach świadczonych usług.

bottom of page